Stadgar

Stadgar för Harö Bredband Ekonomisk förening 

1§ FIRMA 
Föreningens namn är Harö Bredband Ekonomisk förening. 

2§ ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och deras utnyttjande av anslutning samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmar kan delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster. 

3§ FÖRENINGENS SÄTE (reviderad 2017) 
Föreningen har sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län. Verksamhetsområdet utgörs av Harö, Harö Storö, Eknö, Skarprunmarn samt öarna i närområdet runt dessa öar.  

4§ MEDLEMSKAP (reviderad 2017) 
Till medlem ska antas en fysisk eller juridisk person som önskar bredbandsabonnemang inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Harö, Harö Storö, Eknö, Skarprunmarn samt öarna i närområdet runt dessa öar, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.  

5§ MEDLEMS ÅLIGGANDE 
Varje medlem är skyldig att betala de av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

6§ INSATS (reviderad 2017) 
Varje medlem ska delta i föreningen med insatsbelopp om lägst 100 kronor och högst 30 000 kronor per av medlem ägd anslutning. Insats betalas mot faktura när medlemskap beviljats.   

7§ ÅRSAVGIFT 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

8§ ÖVRIGA AVGIFTER 
För användande av föreningens tjänster ska särskild avgift betalas. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som använder tjänsten och föreningen. 

9§ UTESLUTNING 
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 

10§ UTTRÄDE (reviderad 2017) 
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker ett utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen ska ställas till styrelsen och ska ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid utträde ur föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kronor.  Resterande insatsbelopp förväntas ägaren få ut av den som avtalet överlåtes till. Den nya ägaren förväntas ansöka om medlemskap och medlemskapet övergår då till denne.   

11§ STYRELSE (reviderad 2017) 
Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och två (2) suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år och styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två (2) år fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Suppleanter väljs av föreningsstämman på ett (1) år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv vid styrelsemöte. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera personer med särskild kompetens till styrelsen. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

12§ FIRMATECKNING 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. 

13§ REVISORER 
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två (2) revisorer på två år och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
Första gången val äger rum ska en revisor utses på endast ett (1) år. 

14§ RÄKENSKAPSÅR 
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 

15§ ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 

16§ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA (reviderad 2017) 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Föreningsstämma kan hållas på annan ort än föreningens säte om styrelsen beslutar så. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:  

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman  
 1. Godkännande av röstlängden  
 1. Val av två justeringsmän  
 1. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
 1. Fastställande av dagordning  
 1. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse  
 1. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
 1. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 1. Budget  
 1. Medlemsavgift och andra avgifter  
 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter  
 1. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter   
 1. Val av föreningens och styrelsens ordförande  
 1. Val av revisorer och revisorssuppleant  
 1. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande  
 1. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.  
 1. Mötets avslutas  

Styrelsen kan besluta om att föreningsstämman är öppen för även icke medlemmar som deltar utan rösträtt.  

17§ RÖSTRÄTT (reviderad 2017) 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per inbetald insats enligt 6 §. Vid rösträtt genom ombud krävs skriftlig fullmakt. Ombud får företräda högst 3 medlemmar. Styrelsen kan besluta om att medlem kan utöva sin rösträtt via poströstning. Medlem som begärt utträde ur föreningen har ingen rösträtt.  

18§ KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN (reviderad 2017) 
Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt tidigast sex veckor och senast två veckor före extra föreningsstämma.  

19§ VINSTFÖRDELNING 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning. 

20§ UPPLÖSNING 
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt 6 §. 

21§ STADGEÄNDRING 
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

22§ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påkallats av revisor eller minst 10 procent av föreningens medlemmar.  

23§ ÖVRIGT 
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667. 

Antagna vid konstituerande stämma den 2013-11-02.  
Revidering antagen på extra stämma den 2017-09-30